Behandelingsovereenkomst
De behandelingsovereenkomst is een wettelijke verplichting om de rechten en plichten van de therapeut en van de cliënt schriftelijk vast te leggen alvorens wordt begonnen met de daadwerkelijke behandeling.
De behandelingsovereenkomst is ingesteld om met name de rechten van de cliënt te waarborgen.
De behandelingsovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden.
Met de ondertekening van de overeenkomst verklaren therapeut en cliënt kennis te hebben genomen van, en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaatsvinden (zie verderop).
Tevens verklaart de cliënt kennis te hebben genomen van, en in te stemmen met de inhoud van het intake-rapport.
Op deze overeenkomst is het nederlands recht van toepassing.

Bepalingen

Met betrekking tot de therapeut

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de BATC regelgeving
 • In de overeenkomst zal globaal worden weergegeven welke klachten de cliënt heeft, wat de wijze van behandeling zal zijn en met welke frequentie de behandeling zal plaatsvinden. Relevante wijzigingen hierin zullen steeds worden vastgelegd.
 • De therapeut is verplicht informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling
 • De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden).
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-) handelingen verrichten.
 • De therapeut verplicht zich ertoe de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien zijn/haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De therapeut is verplicht zich aan de tarieven te houden zoals vermeld op de actuele tarieflijst (alleen beroepsregister).
 • De therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Met betrekking tot de cliënt

 • De cliënt verplicht zich middels het intake- /anamneseformulier tot het verstrekken van relevante informatie aan de therapeut, en verder ook tijdens de duur van de behandeling.
 • De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De cliënt verplicht zich ertoe een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 • Betalingswijze van de behandelingen is contant bij ieder consult, tenzij anders overeengekomen.

Beëindiging van de overeenkomst

 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde geschieden.
 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.
 • De therapeut is gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te zeggen indien de cliënt niet binnen redelijke termijn aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet. Hierbij blijft de vordering overigens in stand.
 • De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden gevergd dat de overeenkomst langer wordt voortgezet.
 • De therapeut zal in een dergelijke situatie desgewenst hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.